Innkalling til fortsetjande årsmøte på klubbhuset 29. april kl. 19.30

Saker:
* Godkjenning av styret i fotballgruppa.
Det er pr. no ikkje nokon leiar i gruppa. Det må veljast ein til å sitje i hovedstyret.

* Orientering om status i saka om eventuelt kjøp av festetomt Valldal stadion.
Tilbodet er no justert til 1.200.000 for heile arealet (Festetomt 10/1/4 og 10/1/5)
Årleg festeavgift er nedjustert til kr. 38.500 totalt. Det er innhenta uavhengig takst.
Det er sendt søknad til Fjord kommune om å kjøpe arealet eller dekke årleg festeavgift.
Avventar vedtak til eit seinare ekstraordinært årsmøte når kommunen har gjort vedtak.
Det blir sendt innspel til arealplanen om å endre dette arealet til idrettsformål.